Aplikace

Podpora výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem v oblastech: zpracovatelský průmysl – výrobní sektor, IT, výroba a rozvody energie, zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi, stavebnictví, činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Míra a výše dotace:

25% – 80% dle velikosti podniku, typu projektu: (průmyslový výzkum, experimentální vývoj) a dle míry spolupráce (2 – 125 mil. Kč)

Dotaci lze získat na:

  • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu;
  • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje;
  • komponenty pro stavbu prototypů;
  • služby expertů a dodávky třetích stran;
  • cestovní náklady řešitelského týmu;
  • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu;
  • licence;
  • ostatní režijní náklady.

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz