Energetické úspory ve veřejných budovách

Realizace energeticky úsporné renovace veřejné budovy prostřednictvím kombinace úsporných opatření:

 • zateplení obvodového pláště budovy;
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní;
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání);
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;
 • instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
 • instalace solárně-termických kolektorů.

Míra a výše dotace

40 % – 50 % z celkových způsobilých výdajů, dle dosažených energeticko-úsporných technických parametrů

Možno získat bonifikaci ve výši dalších 5 % míry dotace za realizaci opatření: systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a až celkem 10 % bude-li při realizaci větrání s rekuperací instalován i obnovitelný zdroj energie.

Dotaci lze získat na:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací výše uvedených opatření;
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů;
 • projektovou přípravu;
 • činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP; vícepráce.

PGM Consulting s.r.o.

Mírové náměstí 207/34, 3. patro
400 01 Ústí nad Labem

IČ 227 72 634
Zastoupená Ing. Petrem Landou – jednatelem společnosti Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30948

Bankovní spojení: 205310475/0600

Tel. + fax: +420 475 212 817

e-mail: info@pgmc.cz

Ing. Petr Landa

jednatel společnosti
Mobil: +420 776 654 984
e-mail: petr.landa@pgmc.cz